Jeśli w twojej firmie pojawia się nowy pracownik, przede wszystkim trzeba przeprowadzić szkolenia BHP. Szkolenia BHP są obowiązkowe bez względu na to czy pracownik zostaje zatrudniony na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie czy umowy o dzieło. Polskie prawo przewiduje dwa rodzaje szkoleń BHP: wstępne i okresowe.

Wstępne szkolenia BHP i okresowe szkolenia BHP

Wstępne szkolenia BHP są obowiązkowe jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Jaki jest cel tych wstępnych szkoleń BHP? Chodzi o dostarczenie pracownikowi wiedzy i umiejętności, które są niezbędne do wykonywania pracy. Instruktor zapoznaje też pracownika z zasadami bezpieczeństwa oraz z zagrożeniami, które występują na konkretnych stanowiskach pracy. Wstępne szkolenie bezpieczeństwa i higieny pracy obejmuje instruktaż ogólny oraz stanowiskowy. Instruktaż ogólny wykonuje się w celu zapoznania pracownika z przepisami BHP, które zawarte są w Kodeksie pracy, pracownik zapoznaje się także z regulaminem, który funkcjonuje w danej firmie a także poznaje zasady udzielania pierwszej pomocy. Ten instruktaż odbywają wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy. Drugim rodzajem szkolenia BHP jest instruktaż stanowiskowy BHP. Odbywa się on już na danym stanowisku pracy, na którym pracownik będzie pracował. Ten instruktaż ma na celu zapoznanie pracownika z zagrożeniami, które występują na danym stanowisku, sposobami ochrony przed zagrożeniami. Szkolenie odbywa się poprzez rozmowę wstępną instruktora, pokaz i objaśnienie przez instruktora czynności które ma wykonywać pracownik, pracownik także wykonuje także czynność próbną, z ewentualną korektą instruktora. Instruktaż stanowiskowy powinien być zakończony sprawdzianem z zakresu bezpiecznego wykonywania pracy. Kiedy pracownik pozytywnie zda taki „egzamin” będzie mógł zostać dopuszczony do wykonywania swoich obowiązków.

Kiedy pracownik odbędzie szkolenia z zakresu BHP powinny być one udokumentowane na piśmie, a także odnotowane w aktach osobowych pracownika. Najlepiej by szkolenia zostały przeprowadzone przez profesjonalistów np. w tej firmie: tarbonus.pl.