Zadbanie o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy. Dotyczy to zarówno zapewnienia pracownikom higienicznych i bezpiecznych warunków pracy, jak i zapoznanie ich z wszelkimi przepisami i zasadami Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, jakich powinni przestrzegać na swoich stanowiskach. Warto mieć świadomość, że szkolenia z zakresu BHP są obowiązkowe, a obowiązek ich przeprowadzenia spoczywa zawsze na pracodawcy.

Kiedy powinny być przeprowadzane szkolenia BHP

Pracodawca powinien zapewnić pracownikowi szkolenie BHP przed dopuszczeniem go do pracy. Jednak to nie wszystko. Obowiązkowe są także szkolenia okresowe przeprowadzane w trakcie trwania stosunku pracy. Dopuszczenie do pracy pracownika, który nie posiada przeszkolenia BHP jest sprzeczne z obowiązującymi przepisami prawa. Pracownik powinien wiedzieć, że tego rodzaju szkolenia powinny odbywać się wyłącznie w czasie pracy i zawsze na koszt pracodawcy.

Szkolenia wstępne i okresowe

Przed rozpoczęciem pracy na danym stanowisku pracownik powinien przejść szkolenie wstępne. Składa się ono z instruktaża ogólnego i instruktaża stanowiskowego. W trakcie instruktażu ogólnego pracownik zapoznaje się z ogólnymi przepisami zawartymi w kodeksie pracy, jak i zasadami wynikającymi z przepisów wewnątrzzakładowych. Nieodłącznym elementem instruktażu ogólnego jest również kurs udzielania pierwszej pomocy w trakcie wypadku.

Instruktaż stanowiskowy pozwala zapoznać pracownika z warunkami panującymi na danym stanowisku pracy i zagrożeniami z nim związanymi. Takie szkolenie obejmuje zarówno pracowników zatrudnianych na stanowisku roboczym oraz innym stanowisku w sytuacji, gdy pracownicy są narażeni na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, jak i uczniów i studentów odbywających praktyczną naukę zawodu. Jeżeli pracownik wykonuje pracę na kilku stanowiskach, powinien przejść odpowiadającą im liczbę szkoleń stanowiskowych.

Równie ważne, jak szkolenie wstępne, są szkolenia okresowe uaktualniające i ugruntowujące wiedzę z zakresu BHP. W przypadku pracowników na stanowiskach roboczych takie szkolenie powinno być przeprowadzane nie rzadziej, niż raz na trzy lata. Pracownicy administracyjno-biurowi powinni je przechodzić nie rzadziej, niż raz na sześć lat. Szkolenie okresowe zakończone jest egzaminem i otrzymaniem przez pracownika stosownego zaświadczenia.